Informace pro účastníky řízení o zpracování osobních údajů

 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 - Zličín

IČ: 720 65 699

 (dále jen „Správce“).

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENECE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje účastníků exekučního řízení (dále jen „Subjekty údajů“) jsou zpracovávány za účelem výkonu exekuční a další činnosti dle příslušných právních předpisů. Tyto činnosti zahrnují zejména:

 • výkon exekučních titulů;
 • zřizování exekutorského zástavního práva;
 • poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu;
 • provádění autorizované konverze dokumentů;
 • přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy;
 • doručování písemností;
 • provádění dražeb movitých a nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí;
 • sepisování exekutorských zápisů;
 • aj.

Právní základem pro zpracování osobních údajů Subjektů údajů je plnění právní povinnosti a výkon veřejné moci, případně plnění smlouvy či oprávněný zájem.

4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Předmětem zpracování u oprávněných a dalších osob zúčastněných na exekučním řízení, kteří jsou fyzickou osobou, jsou ty osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v souvislosti s podáním exekučního návrhu a jeho příloh. Těmito údaji zejména jsou:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atd.);
 • datum narození;
 • rodné číslo;
 • číslo účtu.

Předmětem zpracování u povinných, kteří jsou fyzickou osobou, jsou osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v rámci provádění exekuční činnosti. Zdrojem těchto údajů jsou zejména veřejné a neveřejné seznamy a rejstříky, třetí osoby v důsledku reakcí na součinnostní dotazy exekutora, oprávnění a další osoby dotčené postupem exekutora. Zpracovávanými osobními údaji povinných jsou zejména:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atd.);
 • datum narození;
 • rodné číslo;
 • údaje o majetku (peněžní účty, spoření, příjmy, movité věci, nemovité věci).

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemci osobních údajů jsou zejména:

 • zaměstnanci soudního exekutora,
 • správci a dodavatelé informačního systému,
 • provozovatelé poštovní přepravy zásilek,
 • v nezbytném rozsahu účastníci exekučního řízení a další osoby zúčastněné na exekučním řízení s právem nahlédnout do spisu,
 • třetí osoby, je-li toho třeba pro naplnění účelu exekučního řízení, nebo prokázaly-li oprávněný zájem na věci,
 • veřejné rejstříky na základě zákonných povinností správce (centrální evidence exekucí, rejstřík zahájených exekucí).

Správce předává osobní údaje účastníků exekučního řízení a osob dotčených jeho postupem zejména v případech, kdy je mu uložena povinnost poskytnout exekuční spis nebo jeho část, typicky dohledovým orgánům, soudům, orgánům činným v trestním řízení, notářům v dědickém řízení či insolvenčním správcům v insolvenčním řízení.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení exekučního řízení nebo výkonu další činnosti. Po jejich skončení jsou osobní údaje archivovány po dobu určenou v příslušných právních předpisech (účetní a daňové předpisy, občanský soudní řád, exekuční řád a stavovské předpisy). Po uběhnutí stanovených lhůt jsou osobní údaje likvidovány.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p